Naše hodnoty

Naše hodnoty

Vinice si neklade ambice být tím “jediným správným” společenstvím, protože takové ambice považujeme za zcestné. Rádi bychom přispěli k tomu, aby do křesťanského prostředí proudil svěží vítr, vůně, barvy a hodnoty, které obzvláště v dnešní době pokládáme za důležité. Nabízíme domov, úkryt a prostor těm, kdo hledají duchovní stravu, založenou na biblických pravdách a židovských kořenech. Každý z tohoto stromu může ochutnat a vzít si to, po čem touží a co zrovna potřebuje.

Domov je více než chrám

Základem duchovního života je rodina, nikoli sbor. Rodina má hlavní odpovědnost za formování a duchovní růst všech svých členů. K rodině v užším smyslu se přirozeným způsobem na základě vztahů připojují přátelé a příbuzní, kteří tvoří širší kruh. Základem sboru jsou úplné funkční rodiny. Rodina se stává součástí Vinice prostřednictvím vztahu.

Noví lidé by měli najít přirozeně cestu do některé ze sborových “rodin”, které se scházejí i mimo celosborová setkání. Jejich fungování podporujeme tím, že poskytujeme programové a metodické pomůcky pro duchovní vedení. Zvláštní péči věnujeme vdovám a sirotkům, kteří svou rodinu nemají, a novodobým “vdovám” – ženám či mužům, kteří zůstali sami po rozvodu.

Není bohoslužby bez jídla

Společné stolování je biblicky symbolem smíření, společenství, smlouvy a společného zvěstování Božích činů. Proto je každé společné setkání (s výjimkou postních) spojeno také s více než symbolickými dávkami jídla a pití.

Další hodnoty, které se promítají do toho, co děláme

Uctívání
Uctívání je životní postoj, jímž vyjadřujeme lásku Bohu jako odpověď na lásku, kterou jsme od něj přijali. Projevuje se v osobním životě i ve společenství věřících. Součástí uctívání je kreativní vyjádření důvěrného vztahu k Bohu, zejména hudbou a všemi dalšími uměleckými prostředky.

Pořádáme setkání, na nichž je pro aktivní a kreativní projevy účastníků dostatečný prostor. Očekáváme, že k nám Bůh bude hovořit a jeho moc proměňovat naše životy. Hlavním shromážděním tohoto druhu je v současné době shromáždění chval při příležitosti nového měsíce (roš chodeš).

Výklad Písma
Pořádáme pravidelná setkání věnovaná výkladu Písma, při nichž probíráme systematicky celou Bibli. S vědomím, že “všichni poznáváme jen částečně”, podporujeme aktivní diskusi a zrání vlastních názorů. Tato setkání probíhají v současné době ve formě pátečních večerů a online skype kurzů a nedělních setkání v Říčanech.

Hebrejské kořeny
Jako křesťané z pohanů jsme součástí Božího plánu, který od počátku zahrnuje Izrael. Jsme planými větvičkami naroubovanými na ušlechtilé olivě, jejíž kořeny jsou hebrejské. S trvalým přihlédnutím k tomuto faktu přistupujeme k církevní tradici i k vlastní praxi a tvůrčím způsobem jej uplatňujeme. V současné době pořádáme oslavy biblických svátků a dalších zvláštních dnů.

K židovskému lidu přistupujeme s úctou jako k živému společenství, jemuž bylo svěřeno Boží slovo a od kterého se můžeme mnohému naučit. Pro inspiraci využíváme například rabínských výkladů Písma (páteční čtení v Praze) a prvků židovské bohoslužby (při oslavách svátků).

Otevřenost
Chceme být požehnáním pro širší církev. Všechno, co děláme, předkládáme jako prostřený stůl, z něhož si každý může vzít to, co je pro něj použitelné. Vítáme proto účast členů jiných společenství na kterémkoli shromáždění a nevyžadujeme exkluzivitu. Mimo to aktivně úzce spolupracujeme v současné době zejména s ČCE v Praze a CB v Říčanech.

Členství
Považujeme za užitečné, aby každý věřící nalezl v nějakém společenství svůj duchovní domov. Také my tento domov nabízíme. Chceme vytvářet prostor, v němž mohou lidé hledat své místo bez výčitek a nátlaku a máme porozumění pro to, že různí lidé v různých obdobích jsou schopni různě intenzivního vztahu ke společenství.

V současné době nemáme zavedeno formální členství. Míra zapojení do života společenství je založena na osobních vztazích. Za člena společenství se považuje ten, kdo se na jeho životě prakticky podílí.

Děti nejsou na obtíž
Děti by měly mít možnost účastnit se podle svých schopností všech aktivit společenství, a ne být odkládány někam stranou. Je důležité, aby viděly své rodiče, jak se modlí a uctívají Hospodina. Snažíme se strukturovat společná setkání tak, aby v nich děti měly přirozené místo.

Duchovní růst
Vítáme zájem o duchovní růst, který považujeme za projev zdravého vztahu k Bohu. Uskutečňuje se především studiem Božího slova a jeho uváděním do praxe. Podporujeme začlenění každého zájemce do některé sborové rodiny, kde nalezne přirozenou autoritu a vedení.

Služba
Věříme, že každý křesťan je povolán nějakým způsobem se podílet na službě církve pod pomazáním Ducha a že všichni by měli být vystrojeni k tomu, aby konali Ježíšovy skutky. Sem patří zejména zvěstování evangelia, přinášení uzdravení celé lidské bytosti (duchovní, tělesné, emocionální a společenské), péče o chudé, osvobozování duchovně spoutaných.

Zakládání sborů
Zakládání nových sborů považujeme za nejúčinnější způsob šíření evangelia. Jsme si vědomi toho, že různí lidé se cítí dobře v různém prostředí a že přirozeným odrazem toho jsou různé typy sborů. Chceme pomáhat připravovat týmy a jednotlivce, kteří budou získávat lidi pro Ježíše a budovat nové sbory v bezprostředním okolí i kdekoli na zeměkouli.

– Vinice © 2006 –